Klachtenreglement

Inhoud
REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE NBGT 2
Begripsbepaling 2
Artikel 1 2
Algemene bepalingen 2
Artikel 2 2
Vertrouwenspersonen 2
Artikel 3 2
Klachtencommissie 3
Artikel 4 3
Artikel 5 3
Klachtenprocedure 3
Artikel 6 3
Artikel 7 3
Artikel 8 4
Artikel 9 4
Artikel 10 4
Slotbepalingen 5
Artikel 11 5
Artikel 12 5
Artikel 13 5
Artikel 14 5REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE NBGT

Begripsbepaling

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. De NBGT: de Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalttherapeuten.
b. De gedragscode: de gedragscode van de NBGT, zoals vastgesteld op 1 juni 1994.
c. De therapeut: lid, aspirant of erelid van de NBGT.
d. De klager: de cliënt als bedoeld in artikel 1.1. van de gedragscode.
e. Vertrouwenspersonen: de persoon zoals beschreven in artikel 3.
f. De commissie: de klachtencommissie als genoemd in artikel 4 en 5.

Algemene bepalingen
Artikel 2
1. Gestalttherapeuten zijn onderworpen aan de gedragscode en het reglement klachtencommissie NBGT.

2. De NBGT hecht aan geschillenbeslechting op basis van dialoog.
Daarom heeft de NBGT vertrouwenspersonen benoemd die de cliënt kunnen ondersteunen bij het komen tot een oplossing van de klachtsituatie. Bij voorkeur richt een cliënt zich eerst tot een van de vertrouwenspersonen alvorens zich te wenden tot de klachtencommissie.

Vertrouwenspersonen
Artikel 3
1. Vertrouwenspersonen zijn ervaren gestalttherapeuten die een goed overzicht hebben van het veld en in staat zijn zich in te leven in de belangen van betrokken partijen en een meerzijdige objectiviteit kunnen handhaven. De vertrouwenspersonen functioneren onafhankelijk.
2. Zij zijn door de cliënten van de NBGT therapeuten te raadplegen rond ethische vraagstukken, waaronder vermeend strijdig gedrag van de therapeut met de NBGT gedragscode. De vertrouwenspersoon werkt in het belang van klager en therapeut en werkt in het belang van het conflict. De privacy van de partijen staat voorop.
3. De namen en contactgegevens worden vermeld op algemeen toegankelijke bronnen zoals de website of zijn op te vragen via het secretariaat van de NBGT.
4. Vertrouwenspersonen worden op voordracht van het bestuur benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur formuleert de taken van de vertrouwenspersoon.
Klachtencommissie
Artikel 4
De NBGT heeft een klachtencommissie, welke klachten over een therapeut toetst aan de gedragscode van de NBGT.

Artikel 5
1. De klachtencommissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden.
2. De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie worden voor een periode van twee jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De leden en de plaatsvervangende leden zijn na deze periode herbenoembaar.
3. De commissie bestaat uit een voorzitter, een bestuurslid en een ervaren therapeut.
4. De voorzitter van de commissie moet onafhankelijk zijn, dat wil zeggen geen lid van de vereniging.
5. Die leden van de commissie, evenals andere leden van de NBGT, die bij de bemiddeling of het vooronderzoek betrokken zijn, mogen geen bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van de verweerder en diens eventuele partner zijn en evenmin die partner zelf. De commissie kan andere personen eveneens als onverenigbaar aanwijzen, indien zij daar zwaarwichtige redenen voor heeft, zoals wanneer die persoon te nauwe persoonlijke of zakelijke banden heeft met de verweerder of met de klager. Bij een klacht tegen een lid van de Klachtencommissie onthoudt dat lid zich van behandeling van de klacht.


Klachtenprocedure
Artikel 6
1. De klager dient een klacht zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs verwacht kan worden in bij de commissie. Het postadres van de commissie is het adres waar het secretariaat van de NBGT gevestigd is. Het secretariaat zendt aan de commissie gerichte brieven zo spoedig mogelijk en ongeopend door aan de voorzitter van de commissie.
2. Indien tussen het tijdstip waarop de gedraging waarover geklaagd plaatsvond en het tijdstip van indiening van de klacht een periode van meer 7 jaar verstreken is, hoeft de commissie de klacht niet in behandeling te nemen.
3. De klager en therapeut kunnen zich door een derde doen bijstaan of doen vertegenwoordigen.

Artikel 7
1. De klachtencommissie zendt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging aan de klager alsmede een exemplaar van de gedragscode. De commissie formuleert – voor zover nodig – de klacht nader en zendt deze aan klager toe. Zo nodig vraagt de commissie om nadere “informatie bij de klager. De commissie wijst klager op de mogelijkheid van een civiele procedure, indien er schade is geleden. Indien binnen één week na dagtekening van deze brief geen nadere schriftelijke aanvulling van de zijde van de klager volgt, wordt de behandeling van de klacht voortgezet.
2. De commissie zendt afschriften van de door klager ingediende stukken, alsmede correspondentie van de zijde van de commissie ter commentaar aan de therapeut over wie de klacht is ingediend. De therapeut dient binnen twee weken na verzending van deze stukken schriftelijk te reageren op deze klacht. Na het verstrijken van deze termijn wordt de behandeling van de klacht verder voortgezet.

Artikel 8
1. De commissie stelt – indien zij zulks nodig oordeelt – de klager en de therapeut in de gelegenheid de klacht, respectievelijk de reactie op de klacht, mondeling toe te lichten op een tijdstip dat door de commissie wordt bepaald.
2. Dit tijdstip wordt tenminste één week van tevoren aan de klager en de therapeut kenbaar gemaakt.
3. De hoorzittingen van de commissie zijn besloten.
4. De commissie kan klager en beklaagde in persoon oproepen.
5. De klager en therapeut kunnen verzoeken niet in elkaars aanwezigheid te worden gehoord. De commissie beslist op dit verzoek.
6. Indien de klager en beklaagde niet in elkaars aanwezigheid worden gehoord, worden zij in staat gesteld te reageren op het verslag dat van elkaars mondelinge verklaringen wordt gemaakt.
7. De commissie is bevoegd getuigen te horen, zoals getuigen-deskundigen.

Artikel 9
1. De commissie neemt kennis van alle klachten.
2. De voorzitter kan kennelijk niet-ontvankelijke en kennelijk ongegronde klachten binnen dertig dagen nadat zij ter kennisname van de commissie zijn gebracht, bij met redenen omklede beslissing schriftelijk afwijzen.
3. Tegen de beslissing, in het vorige lid genoemd, kan de klager binnen veertien dagen na de verzending van de beslissing schriftelijk verzet doen bij de commissie.
4. Ten gevolge van dat verzet vervalt de beslissing, tenzij de commissie het verzet niet-ontvankelijk of ongegrond verklaart.

Artikel 10
1. De commissie doet zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen zes weken na behandeling, schriftelijk en gemotiveerd uitspraak.
2. De uitspraak wordt aan de klager, de therapeut en het bestuur van de NBGT verzonden.
3. De klachtencommissie heeft het recht om zelfstandig sancties te bepalen, het geeft hierover een bindend advies aan het bestuur.
4. De commissie kan adviseren tot het opleggen van een van de volgende sancties:
a. het aangeklaagde lid krijgt een waarschuwing;
b. het aangeklaagde lid krijgt een berisping;
c. het aangeklaagde lid wordt geschorst voor maximaal een jaar;
d. het aangeklaagde lid wordt geroyeerd.
5. De uitspraak inzake de klacht wordt geanonimiseerd gepubliceerd in de eerstvolgende Nieuwsbrief van de NBGT.

Slotbepalingen

Artikel 11
Aan het bestaan van de gedragscode en de klachtencommissie geeft de NBGT en de daarbij
aangesloten therapeuten middels schriftelijk voorlichtingsmateriaal voldoende bekendheid.

Artikel 12
De kosten van de klachtencommissie worden gedragen door de NBGT.

Artikel 13
De commissie kan een huishoudelijk reglement opstellen.

Artikel 14
Deze regeling treedt in werking op 18 april 1998 en is laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2013.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.