NBGT

kwaliteitswaarborg

Onder kwaliteitswaarborging vallen alle zaken die de kwaliteit van het therapeutische proces bevorderen en bewaken. De NBGT heeft zelf kwaliteitseisen vastgesteld zodat cliënten en ziektekostenverzekeraars weten waar ze aan toe zijn als ze te maken hebben met een gestalttherapeut die bij de NBGT is aangesloten.

De NBGT bewaakt en bevordert de kwaliteit en deskundigheid van aangesloten therapeuten op de volgende wijze:

• Er zijn toelatingseisen voor het lidmaatschap. De opleiding bij een gestaltschool moet minimaal 4 jaar zijn en leden moeten in de praktijk als gestalttherapeut werkzaam zijn.

• De leden moeten zich elk jaar bijscholen.

• Alle leden nemen deel aan intervisie en supervisie.

• Als lid dien je de gedragscode te onderschrijven en na te leven. De gedragscode beschrijft hoe je op een professionele en integere manier met cliënten omgaat. Deze waarborgt de kwaliteit van het therapeutische proces in de relatie tussen therapeut en cliënt. Wil je de gedragscode lezen klik dan hier om deze binnen te halen.

• De NBGT heeft een eigen vertrouwenspersoon aangesteld voor geschillen tussen een cliënt en de therapeut.

• Onze leden zijn lid van de geschillencommissie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg)

• Als extra controle vindt er op regelmatige basis visitatie plaats bij de therapeut over de praktijkvoering.